امید وار


آینده منتظر ماست به شرط اینکه ما هم شروع کنیم به حرکت 

صدق نیت، خواستن، توکل..... 
منبع این نوشته : منبع